VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

1. Společná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy a obchodní spolupráci mezi stranami kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé a jsou resp. budou nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy.

Pokud bude konkrétní kupní smlouva obsahovat ujednání odlišné od ujednání uvedeného v těchto VOP, má takové ujednání konkrétní kupní smlouvy přednost před ujednáním uvedeným v těchto VOP s tím, že však ostatní ujednání a části těchto VOP nebudou těmito případnými smluvními ujednáními dotčena. Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

www.moris-distribution.cz 

1.2 Prodávajícím je společnost MORIS design s.r.o., se sídlem Pod Stárkou 33, 140 00 - Praha 4, IČO: 27218228, DIČ: CZ27218228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105289. Prodávající je plátcem DPH. Adresa prodávajícího pro účely běžného obchodního styku je: MORIS distribution, divize společnosti MORIS design s.r.o., Ševce Matouše 9, Praha 4, 140 00.

1.3 Kupujícím je předně fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem tj. osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona. Kupujícími dále jsou Česká republika prostřednictvím příslušné organizační složky státu, územní samosprávné celky, městské části a obvody územně členěných statutárních měst a jimi zřízená a provozovaná školská zařízení a školy, a dále školy a školská zařízení zřízená a provozovaná neveřejnými provozovateli. Pro odstranění pochybností tyto VOP se nevztahují na smluvní vztahy mezi prodávajícím a jinými fyzickými osobami, které jsou spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ve spojení s ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4 Zbožím jsou veškeré výrobky a produkty nabízené k prodeji prodávajícím, prostřednictvím jeho divize MORIS distribution.

2. Obecné informace pro objednávky, dotazy a reklamace

2.1 Prodávající je výhradním distributorem výrobků a produktů značek Adventure Menu,

Goal Zero, Ledlenser, Leatherman Setolite a Wiley X pro Českou a Slovenskou republiku.

Kupující bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím mu nevzniknou žádná oprávnění nebo nároky na používání, užití k obchodní prezentaci, ani na registraci obchodní firmy prodávajícího a jeho smluvních partnerů, ani žádného loga, žádné registrované ochranné známky či jiného chráněného označení, ani jiného obchodního označení používaných prodávajícím a/nebo smluvními partnery prodávajícího včetně všech značek, jejichž je či bude prodávající výhradním distributorem.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn používat informace o spolupráci s kupujícím při své prezentaci, referencích, PR aktivitách apod.

2.2 Kontakty na prodávajícího za účelem vyřízení reklamací a objednávek jsou následující:

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující je oprávněn učinit objednávku výlučně prostřednictvím B2B sekce na www.moris-distribution.cz nebo www.moris-distribution.sk, pokud nebude v konkrétní kupní smlouvě písemně sjednáno jinak. Kupující učiněním elektronické objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP řádně a úplně seznámil a dále potvrzuje, že akceptuje v plném rozsahu tyto VOP pro dodávky zboží od prodávajícího. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. VOP ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

3.2 Kupující je od okamžiku učinění objednávky jejím obsahem vázán a v plném rozsahu odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v objednávce, a to mj. i včetně svých kontaktních údajů. Nebude-li objednávka obsahovat všechny potřebné údaje, prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky kupující akceptuje kupní cenu zboží, jakož i cenu balného a cenu dopravy do místa dodání zboží. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neuplatní.

3.3 Prodávající dodá zboží na základě písemně uzavřené rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy nebo na základě elektronické objednávky učiněné prostřednictvím B2B sekce. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

3.4 Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen „zboží“). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje,

obsažené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, v prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v kupní smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

3.5 Místem plnění je provozovna prodávajícího umístěná na adrese:

MORIS distribution, divize společnosti MORIS design s.r.o., Ševce Matouše 9, Praha 4, 140 00

3.6 Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může, dle svého uvážení, v jednotlivém, zejména v cenově náročnějším, případu a podle aktuální situace podmínit vznik kupní smlouvy potvrzením objednávky nebo přímo vyžadovat uzavření písemné kupní smlouvy.

3.7 Kupující uzavřením příslušné kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1764 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3.8 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, nikoliv telefonicky, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanovené lhůtě autorizovat nebo z jakéhokoliv jiného důvodu v prodávajícím stanovené lhůtě takovou objednávku neautorizuje, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva na jejím základě nevznikne.

3.9 Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat či odmítnout objednávku zejména z důvodu, že:

Prodávající o neakceptaci resp. o odmítnutí objednávky kupujícího vhodným způsobem vyrozumí. Pokud nebyla objednávka prodávajícím akceptována a pokud kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů ode dne, kdy se prodávající rozhodl příslušnou objednávku kupujícího neakceptovat. Uvedená lhůta se považuje za zachovanou, bude-li v této lhůtě prodávajícím zadán příkaz k úhradě nebo odeslána poštovní poukázka takové příslušné částky.

3.10 Dlouhodobí zákazníci – kupující, s nimiž prodávající uzavřel písemně rámcovou kupní smlouvu, požívají výhod sjednaných při podepisování této rámcové kupní smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

4. Kupní cena

4.1 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného zboží v aktuálním ceníku platném k okamžiku učinění objednávky. Kupní cena zboží je uváděna včetně DPH v zákonné výši. Nabídkové ceny dle aktuálních ceníků prodávajícího jsou platné ke dni učinění objednávky. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající je oprávněn kdykoliv, bez uvedení důvodu, a dle svého uvážení měnit výše konkrétních cen příslušného zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny cen, zejména v případě změny měnových kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Ceníky jsou neveřejné a jsou zasílány prodávajícím na základě žádosti. Kupující je povinen se bezprostředně před učiněním každé své objednávky řádně a úplně seznámit s příslušnou cenou jím objednávaného zboží dle aktuálního platného ceníku.

4.2 Kupní cena bude považována za zaplacenou až připsáním částky odpovídající celé výši kupní ceny za samostatnou část dodávky ve prospěch účtu prodávajícího. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z výše včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý započatý kalendářní den prodlení s tím, že prodávající je oprávněn domáhat se vůči kupujícímu náhrady škody způsobené prodávajícímu takovým prodlením kupujícího, jakož i náhrady škody přesahující uvedenou smluvní pokutu, a to i po zániku příslušné kupní smlouvy.

4.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Pokud však byla kupní cena v plné výši zaplacena kupujícím před dodáním zboží, přechází vlastnické právo na kupujícího okamžikem převzetí objednaného zboží.

4.4 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím předem písemně dohodnuto jinak.

4.5 Prodávající má právo ke kupní ceně připočítat dopravné a balné ve výši uvedené v aktuálním platném ceníku.

4.6 V souladu s §21 odst. 2 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se při prodeji zboží podle kupní smlouvy zdanitelné plnění považuje uskutečněné dnem dodání zboží.

4.7 Kupní cena je kupujícím hrazena na základě příslušného daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím, kterážto faktura bude přibalena k dodávanému zboží a současně bude kupujícímu zaslána elektronicky na jím v objednávce uvedenou e-mailovou adresu. Příslušnou fakturu si kupující bude moci dále vygenerovat i na svém uživatelském účtu případně kupujícím zřízeném na výše uvedených webových stránkách prodávajícího. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení stanovit, že kupující bude moci kupní cenu včetně ceny balného a ceny dopravy uhradit jednorázově v hotovosti při dodání resp. převzetí zboží tzv. na dobírku k rukám oprávněného pracovníka smluvního dopravce prodávajícího.

5. Podmínky dodání

5.1 Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží do místa dodání uvedeného kupujícím v příslušné objednávce.

5.2 Standardní předpokládaná dodací lhůta činí nejvýše 3 pracovní dny od předání zásilky dopravci. Kupující je dodané zboží povinen převzít v příslušném místě dodání a současně je povinen převzetí dodaného zboží řádně písemně potvrdit pracovníku příslušného dopravce na příslušných dokumentech vlastnoručním podpisem svým nebo jím zmocněné osoby. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad veškeré takové závady neprodleně písemně oznámit pracovníku dopravce a současně prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@moris.cz.

5.3 Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na takovém zboží.

5.4 Zboží je doručováno kupujícímu výhradně smluvním dopravcem prodávajícího. Osobní odběr není možný.

5.5 V případě nezastižení kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného dopravce. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného zboží, je kupující povinen prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle aktuálního ceníku příslušného dopravce. Takové vícenáklady tedy mohou být kupujícímu účtovány dodatečně.

5.6 K dodávanému zboží bude přibalena i příslušná faktura s náležitostmi stanovenými právními předpisy.

5.7 Prodávající je oprávněn odmítnout dodat resp. předat zboží kupujícímu, pokud nebudou v plné výši uhrazeny kupní cena a/nebo cena balného a/nebo cena dopravy.

6. Záruka na zboží

6.1 Záruka na zboží se liší podle výrobce.

6.2 Záruka na příslušenství a doplňky k všem značkám (pouzdra, bity, signální kužely, kabely, ohřevy atd.) je poskytována po dobu 24 měsíců.

6.3 Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na vady z výroby. U mechanického poškození je reklamace uznána pouze po uskutečnění odborného přezkumu servisním technikem prodávajícího.

6.4 Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením či běžným opotřebením, jakož i vady způsobené kupujícím a/nebo třetími osobami.

6.5 Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží.

6.6 Prodávající poskytuje pouze záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady spočívající v nedodržení jakosti a/nebo v neúplnosti dodávky, musí tyto případné vady reklamovat vždy písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 3.4 a současně prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího reklamace@moris.cz, a to neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, to vše vždy prostřednictvím reklamačního listu uvedeného v čl. 7.6

6.7 Zjistí-li kupující v průběhu příslušné záruční doby vady zboží, na něž se vztahuje konkrétní záruka uvedená v čl. 7.1 až 7.5. ,musí tyto případné vady reklamovat vždy písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 3.4 a současně prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího reklamace@moris.cz, a to neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od po jejich zjištění, to vše vždy prostřednictvím reklamačního listu uvedeného v čl. 7.6.

6.8 Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, kontaktní údaje a návrh na vyřízení reklamace. Další možností je vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách. Prodávající je povinen vyjádřit se k

reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Způsob, jakým bude oprávněná reklamace kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje prodávající.

6.9 Pokud bude prodávajícím zjištěno, že konkrétní dodané zboží skutečně má vady, vznikne kupujícímu pouze a výlučně nárok na odstranění vady dodáním náhradního (výměnu) zboží nebo části zboží, na kterou se vztahuje kupujícím uplatněné právo ze záruky, prodávajícím. Kupující je povinen nejdříve vrátit prodávajícímu veškeré zboží, které je předmětem výměny, a poté prodávající uskuteční výměnu zboží dodáním náhradního zboží. Pokud však konkrétní dodané zboží má vady spočívající v neúplnosti dodávky, vznikne kupujícímu nárok na dodání chybějícího zboží nebo jeho části prodávajícím. Vzhledem k povaze zboží se výslovně vylučuje vznik jiných smluvních a/nebo zákonných nároků kupujícího vůči prodávajícímu na odstranění případných vad zboží, než vznik nároků uvedených v tomto čl. 7.9.

6.10 Kupující je povinen prodávajícímu prokázat, že se jedná o zboží skutečně zakoupené u prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány řádně a včas ve stanovené lhůtě.

6.11 V případě, že nebudou případné vady zboží kupujícím u prodávajícího reklamovány způsobem ve lhůtách v souladu s čl. 7.6 až čl. 7.10 nárok kupujícího vůči prodávajícímu z případných vad zboží zanikne.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující je oprávněn od příslušné konkrétní kupní smlouvy odstoupit pouze a výlučně v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním objednaného zboží do místa dodání a následky takového prodlení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 30 pracovních dnů následujících po uplynutí původní dodací lhůty.

7.2 Prodávající je předně oprávněn od příslušné konkrétní kupní smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, ke kterým došlo v mezidobí od akceptace objednávky do okamžiku, kdy mělo být objednané zboží odesláno kupujícímu. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části, jakož i v případě prodlení kupujícího s převzetím dodaného zboží.

7.3 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

7.4 Odstoupit může kupující i prodávající tak, že tuto skutečnost oznámí druhé smluvní straně, a to elektronicky na e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla druhé smluvní strany zapsaného v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle na své náklady zboží zpět do provozovny prodávajícího uvedené v čl. 3.5, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení oznámení jedné smluvní strany o odstoupení od příslušné

konkrétní kupní smlouvy druhé smluvní straně. Prodávající poté bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen v plné výši uhradit prodávajícímu zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a nahradit vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Prodávající je v případě odstoupení povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 pracovních dnů po vrácení zboží.

8. Cookies

8.1 Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Příští návštěva webových stránek prodávajícího tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie dále slouží ke sledování návštěvnosti na webových stránkách prodávajícího. Kupující používáním webových stránek prodávajícího uděluje svůj souhlas se zpracováním cookies prodávajícím za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných prodávajícím. Kupující je však kdykoliv oprávněn odmítnout uvedené zpracovávání cookies prodávajícím, a to např. nastavením funkce anonymního prohlížení ve svém internetovém prohlížeči.

9. Ochrana osobních údajů – GDPR

9.1 Kující bere na vědomí, že prodávající v postavení správce osobních údajů zpracovává osobní údaje kupujícím získané prodávajícím při uzavírání a plnění příslušné kupní smlouvy a v souvislosti s uvedeným.

9.2 Prodávající veškeré údaje získané od kupujícího užívá výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují subjekty zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje o kupujícím předávány v minimálním rozsahu, který je potřebný pro bezproblémové vyřízení objednávky kupujícího. Pokud by mělo dojít k předání osobních údajů o kupujícím jinému subjektu, bude prodávající kupujícího o tom předem informovat s uvedeným označení takového subjektu a s uvedením účelu, proč budou osobní údaje takového třetímu subjektu předávány.

9.3 Kupující uskutečněním objednávky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, aby prodávající zpracovával, shromažďoval, poskytoval a využíval osobní údaje o kupujícím k obchodním a marketingovým účelům. Souhlas je udělován dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

9.4 Kupující uskutečněním objednávky tedy uděluje až do odvolání, prodávajícímu jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby prodávající zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje kupujícího, to vše v nezbytném rozsahu pro obchodní a marketingové účely. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, adresa sídla, doručovací adresa, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

9.5 Uvedený souhlas je kupujícím udělován dobrovolně na dobu trvání obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím a dále na dobu 5 let po ukončení uvedené obchodní spolupráce s tím, že po tuto dobu je prodávající oprávněn uvedené osobní údaje uchovávat.

9.6 Kupující je oprávněn svůj uvedený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů kupujícího před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem prodávajícímu uložené povinnosti týkající se zpracování uvedených osobních údajů.

9.7 Za podmínek stanovených v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených má kupující právo požadovat od prodávajícího přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost uvedených osobních údajů. Veškeré žádosti ohledně zpracování osobních údajů zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího distribuce@moris.cz.

9.8 Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně v přiměřeném rozsahu měnit nebo doplňovat a takovou změnu oznámit kupujícímu zveřejněním na webových stránkách prodávajícího uvedených v čl. 1.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí vždy zněním VOP účinným k okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva, má kupující právo změnu VOP, ke které došlo po dobu trvání rámcové kupní smlouvy, odmítnout a takovou rámcovou kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou jednoho kalendářního měsíce ode dne doručení takové výpovědi prodávajícímu. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně VOP, platí, že se změnou souhlasí.

10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně předem

dohodnuto jinak.

10.3 Záležitosti neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.4 Veškeré právní vztahy založené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky. Případné spory vzniklé na základě takových smluv o dílo se zavazují prodávající a kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran; nedojde-li k této dohodě, řešení těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. října 2018

Divize distribuce | Naše značky Leatherman, Wiley X, Setolite
Copyright © 2020 MORIS design s.r.o. | Všechna práva vyhrazena